วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Frømandskorpset


 Frømandskorpset
หน่วยทหาร ประเทศเดนมาร์ก
soldiers danmark
ภารกิจ ต่อต้านก่อการร้ายสากล
MISSION Against international terrorismFrømandskorpset er en specialoperationsstyrke i Søværnet, der er uddannet til at varetage særligt krævende opgaver på og under vandet, og i kystnære landområder. Enheden løser civile og militære opgaver i krig og fred.Hovedopgaven er rekognoscering, men opgaver som angreb på fjendtlige skibe, sabotageaktioner på faste installationer og egentlige kampopgaver forekommer også. Herudover udgørfrømandskorpset sammen Politiets Aktionsstyrke Danmarks antiterrorberedskab, ligesom korpsetstøtter det øvrige politi med opklaring af kriminalsager, der kræver højtspecialiseret dykning. Tilsvarendeydes assistance til miljømyndigheder m.v., der kan have nytte af korpsets færdigheder, fx når undervandsinstallationer skal inspiceres. Korpset har i starten af 2000'erne som Jægerkorpset været indsat

tags: Frømandskorpset, Frømandskorpset คือ


ไม่มีความคิดเห็น: